DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

TDGA ALUMNI

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA

ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2557
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2557


ปัจจุบันมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 694 คน
ปัจจุบันมีผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่ผ่านการ ฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 867 คน
  • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO)
  • หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Executive Program: e-GEP)
  • หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Digital Transformation Program: DTP)
  • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Development: GCIO) (หลักสูตรเฉพาะ)
หลักสูตร / รุ่น e-CEO e-GEP DTP GCIO
1 20 40 34 (ร.25) 30
2 22 29 23 (ร.26) 46
3 22 34 31 (ร.27) 37
4 28 27 (ร.28) 26
5 23 34 (Refreshment) 35
6 27 25 (s.30) 79
7 29 27
8 31 20
9 24
10 32
11 32
Total 202 324 88 253

กิจกรรม Dinner Talk

DGA ร่วมกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และสมาคม ACIOA จัดงาน Dinner Talk: Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และสมาคม ACIOA – ASEAN Chief Information Officer Association จัดงาน Dinner Talk : Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ทาวเวอร์ 2 กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมเรียนเชิญ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขึ้นกล่าวความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ Digital Government Transformation พร้อมเป็นเวทีในการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม Dinner Talk

เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของ ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ต่อไปในอนาคต ภายในงานมี CEO และ CIO ภาครัฐจำนวน 200 ท่าน และผู้แทนจาก ASEAN CIO เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมแสดงความชื่นชมความสำเร็จของงานและร่วมรับฟัง การอภิปรายในหัวข้อ “Digital Leadership and Change Management” โดยได้รับเกียรติจาก

  1. คุณไชยเจริญ อติแพทย์ President, ASEAN CIO Association
  2. คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
  3. คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  4. และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

ที่มาข้อมูล: https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/18320/

FaLang translation system by Faboba
Alumni | page