DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

Digital Government Skills Curriculum

Digital Government Skills Curriculum
ศูนย์รวมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

รายชื่อหลักสูตรกลางการพัฒนาทักษะดิจิทัล

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนวันอบรม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
Executive
(ผู้บริหารระดับสูง)
Management
(ผู้อำนวยการกอง)
Academic
(ผู้ทำงานด้าน
นโยบายวิชาการ)
Service
(ผู้ทำงานด้าน
บริการ)
Technologist
(ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล)
Others
(ผู้ปฏิบัติงานอื่น)
Cyber Security 1 DGA104 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน 2 (วัน) / / / / / /
2 DGA203 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ 2 (วัน) / /
3 DGA309 หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 5 (วัน) /
PDPA / DGF 4 DGA204 หลักสูตรกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 2 (วัน) / / / /
5 DGA206 หลักสูตรหลักการกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ 2 (วัน) / /
6 DGA303 หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 3 (วัน) / / /
7 DGA403 หลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 11 (วัน) / / / /
Digital
Transformation
8 DGA701 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3 (วัน) / / / / /
9 DGA304 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 2 (วัน) / /
Data Analysis 10 DGA305 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 2 (วัน) / /
11 DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 6 (วัน) /
12 DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ 4 (วัน) /
PM 13 DGA501 หลักสูตรการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์ 2 (วัน) / /
14 DGA502 หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล 4 (วัน) / /

เอกสารแนะนำหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาด้านทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จำนวน 14 หลักสูตร (ฉบับย่อ) คลิกที่นี่

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั่วไป

ลำดับ ชื่อมหาวิทยาลัย รหัสหลักสูตร หลักสูตร วันที่อบรมเปิด รายละเอียดการ
จัดอบรมแบบย่อ
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่อบรม 4-5 สิงหาคม 2565 Click
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่อบรม 4-5 สิงหาคม 2565 Click
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่อบรม 6-7 สิงหาคม 2565 Click
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี DGA104 Cybersecurity Fundamentals จัดอบรมภายในเดือนสิงหาคม Click
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ DGA104 Cybersecurity Fundamentals จัดอบรมภายในเดือนสิงหาคม Click
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช DGA203 Digital Security for Government Executives วันที่อบรม 4-5 สิงหาคม 2565 Click
7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ DGA204 Personal Data Protection Act for Government Officer วันที่อบรม 2-3 สิงหาคม 2565 Click
8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม DGA206 The Principle of PDPA for Government Executives วันที่อบรม 6-7 สิงหาคม 2565 Click
9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ DGA303 Government Data Governance in Practice วันที่อบรม 3-5 สิงหาคม 2565 Click
10 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ DGA303 Government Data Governance in Practice วันที่อบรม 9-11 สิงหาคม 2565 Click
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร DGA303 Government Data Governance in Practice วันที่อบรม 15-17 สิงหาคม 2565 Click
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี DGA303 Government Data Governance in Practice จัดอบรมภายในเดือนสิงหาคม Click
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร DGA305 Data Analytics and Data Visualization วันที่อบรม 3-4 สิงหาคม 2565 Click
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร DGA305 Data Analytics and Data Visualization วันที่อบรม 4-5 สิงหาคม 2565 Click
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DGA305 Data Analytics and Data Visualization วันที่อบรม 4-5 สิงหาคม 2565 Click
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี DGA305 Data Analytics and Data Visualization วันที่อบรม 8-9 สิงหาคม 2565 Click
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ DGA305 Data Analytics and Data Visualization จัดอบรมภายในเดือนสิงหาคม Click
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี DGA305 Data Analytics and Data Visualization จัดอบรมภายในเดือนสิงหาคม Click
19 มหาวิทยาลัยนเรศวร DGA306 Data Analytics Techniques วันที่อบรม 15-20 สิงหาคม 2565 Click
20 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต DGA306 Data Analytics Techniques วันที่อบรม 15-20 สิงหาคม 2565 Click
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี DGA306 Data Analytics Techniques จัดอบรมภายในเดือนสิงหาคม Click
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ DGA308 Software Development for Digital Government Services วันที่อบรม 1-4 สิงหาคม 2565 Click
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา DGA308 Software Development for Digital Government Services วันที่อบรม 6-9 สิงหาคม 2565 Click
24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย DGA309 Cybersecurity for Technologist วันที่อบรม 1-5 สิงหาคม 2565 Click
25 มหาวิทยาลัยศิลปากร DGA309 Cybersecurity for Technologist วันที่อบรม 13-17 สิงหาคม 2565 Click
26 มหาวิทยาลัยมหิดล DGA502 Digital Project Management วันที่อบรม 2-5 สิงหาคม 2565 Click
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี DGA701 Government Digital Transformation by Design Thinking จัดอบรมภายในเดือนสิงหาคม Click

หมายเหตุ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโปรดติดต่อและประสานงานไปที่สถาบันเครือข่ายแต่ละแห่งโดยตรง โดยมีรายละเอียดตาม Link รายละเอียดการจัดอบรมแบบย่อ

สามารถติดตามข่าวสารหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

FaLang translation system by Faboba
DIGITAL GOVERNMENT SKILLS CURRICULUM | page