DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

In-House Trainingหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for Officer)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติสำหรับองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและเครื่องมือ ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อเข้าใจในแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวนวันอบรม 1 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) เพื่อสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันนำไปสู่การดำเนินการภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำธรรีมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรเชิงปฎิบัติการด้านการออกแบบและวางแผนงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้ทราบแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงาน ที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กร ให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 9 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์แนวคิดการมองผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Customer Centric Approach) และสามารถประยุกต์ในงานได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีทักษะของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) โดยการใช้กระบวนการในการสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Digital Transformation) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance Framework) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 14 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 335

หลักสูตรการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆ และวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นสำหรับการทำงาน จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริงตามคำแนะนำของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 14 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 335

FaLang translation system by Faboba
In-House Training2 | page