สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
Thailand Digital Government Academy

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 02 612 6060
โทรสาร : 02 612 6013

 

เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน
เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา
เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน  เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน  เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน
tdga_profiles | Table