เอกสาร

รายงานความก้าวหน้า EA ของกระบวนการบริหารบุคคลและสำนักงาน ขนาด 5.52 MB ดาวน์โหลด   2,371 ครั้ง Download
Three-year plan Digital Government development 2016-2019 ขนาด 13.17 MB ดาวน์โหลด   6,344 ครั้ง Download
Three-year plan Digital Government development 2016-2019 (Booklet Version) ขนาด 3.93 MB ดาวน์โหลด   3,932 ครั้ง Download
Thailand’s 3 Year Digital Government Master Plan (2016 - 2018) ขนาด 872.3 KB ดาวน์โหลด   4,287 ครั้ง Download
Digital Government Presentation Deck (Edited Version) ขนาด 1.59 MB ดาวน์โหลด   1,742 ครั้ง Download
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขนาด 12.84 MB ดาวน์โหลด   4,601 ครั้ง Download
กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ขนาด 3.74 MB ดาวน์โหลด   5,317 ครั้ง Download
แนวทางการลดการขอสำเนาเอกสารราชการเพื่อบริการประชาชน_DGA ขนาด 2.9 MB ดาวน์โหลด   3,707 ครั้ง Download
ประกาศกรมการปกครอง-(โปรแกรมบัตร) ขนาด 1.91 MB ดาวน์โหลด   3,529 ครั้ง Download
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน-(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้-จากประชาชน) ขนาด 863.66 KB ดาวน์โหลด   3,149 ครั้ง Download
TDGA - เอกสาร