สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของ สพร.

TDGA Digital KM : ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของ สพร. | TDGA Digital KM