จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก จึงขออนุญาต “เลื่อนพิธีเปิด และการฝึกอบรมทั้งหมดออกไป” จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สยอดนิยมทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | TDGA Digital KM