จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก จึงขออนุญาต “เลื่อนพิธีเปิด และการฝึกอบรมทั้งหมดออกไป” จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล

ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล | TDGA Digital KM