ข่าวประชาสัมพันธ์


คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

ของผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สถาบัน”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสถาบันได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ สถาบันดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า สถาบันเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 “สำนักงาน” หมายความถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

“สถาบัน” หมายความถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ผู้ใช้บริการของสถาบัน” ได้แก่

“ผู้เข้าอบรม” หมายความถึง ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ดำเนินการโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน ทั้งที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning

“วิทยากร” หมายความถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน

“ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล tdga.dga.or.th

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลที่นอกเหนือจาก ผู้เข้าอบรม วิทยากร และผู้ใช้งานเว็บไซต์

สถาบันดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

๑.๑ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สถาบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๑.๒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าอบรม รวมถึงการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในของสถาบัน

๑.๓ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น เพื่อการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น

๑.๔ ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร หรือการจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของสถาบันซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน ซึ่งผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมาตามช่องทางที่จัดไว้

๒.๒ เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะนำผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันและเครือข่ายของสถาบัน และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมของหลักสูตร

๒.๓ เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากรประจำหลักสูตร และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรม

๒.๔ เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นของหลักสูตรต่าง ๆ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม

๒.๕ เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานผลการจัดฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน

๒.๖ เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ บนระบบเว็บไซต์ของสถาบัน

๒.๗ เพื่อจัดทำและเผยแพร่วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ย้อนหลัง

๒.๘ เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

๒.๙ เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าอบรม

๒.๑๐ เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ

๒.๑๑ เพื่อการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอื่น ๆ ของสถาบัน

๒.๑๒ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ หรือสถานที่ฝึกอบรม

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

๓.๑ แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

๑. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ tdga.dga.or.th การกรอกใบสมัครเข้าฝึกอบรม หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบันโดยตรง

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย สัญชาติ ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ไอดีไลน์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุราชการคงเหลือ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญ เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน ข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นต้น

๒. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ tdga.dga.or.th ของท่าน

เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history

๓. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการจัดฝึกอบรม

ข้อมูลผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม ภาพถ่าย วิดีโอกิจกรรมการอบรม ประวัติส่วนตัวที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรม ผลสำรวจความพึงพอใจต่อวิทยากร เป็นต้น

๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร

- ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด อายุ อายุราชการคงเหลือ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม

๒. จัดทำประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมของหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

(ในบางหลักสูตร สถาบันอาจประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบนเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งสถาบันจะแจ้งให้ทราบเงื่อนไขนี้ในเอกสารการรับสมัคร)

- ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด

๓. จัดทำรายชื่อและประวัติย่อวิทยากรของหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

-  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ความเชี่ยวชาญ

๔. จัดทำทำเนียบรุ่นของหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

- ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย

๕. ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อใช้เสนอขอรับการประเมินและรับรองหลักสูตร (หลักสูตรใหม่) หรือปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรเดิม)

- ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ภาพถ่าย ผลการทดสอบความรู้ ผลสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม

๖. ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดอบรม รวมทั้งรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

- ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันและเวลาที่เข้าอบรม รายชื่อหลักสูตรที่อบรม ผลการทดสอบความรู้ ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการอบรม

๗. จัดทำวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ย้อนหลัง

- คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

๘. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน

- คลิปวิดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง

๙. เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าตอบแทนวิทยากร

- เลขที่บัญชีธนาคาร

๑๐. ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม

- ไอดีไลน์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ประสานงาน

๑๑. บริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอื่น ๆ ของสถาบัน

- ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานตามกฎหมายของสถาบัน

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้

๔.๑ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังสถาบันขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น

๔.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น

๔.๓ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของสถาบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

๔.๔ ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น การประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม รายชื่อวิทยากรประจำหลักสูตร คลิปวิดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบัน tdga.dga.or.th และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น facebook ของสถาบัน เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน สถาบันจะดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๕.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๕.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๕.๓ สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

๕.๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้สถาบันเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

๕.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสถาบัน)

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

๖.๑ สำหรับข้อมูลผู้เข้าอบรม เก็บรักษาไว้ ๑๐ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน

๖.๒ สำหรับข้อมูลวิทยากร เก็บรักษาไว้ ๕ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน

๖.๓ สำหรับข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสถาบัน เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

๖.๔ สำหรับข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถาบันมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม หรือใบประกาศนียบัตรของท่านเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าอบรมของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการอบรม การเป็นวิทยากร หรือการใช้บริการของท่าน สถาบันขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

๗. คุกกี้

สถาบันเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบัน ได้แก่ tdga.dga.or.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสถาบัน และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสถาบัน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

๘. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันและสำนักงานมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสำนักงาน

นอกจากนี้ สำนักงานได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

๙. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่าน DGA Contact Center อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ สถาบันอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

๑๐. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

ในกรณีที่มีความจำเป็น สถาบันอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสถาบัน ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สถาบันจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสถาบันในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สถาบันมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสถาบันเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สถาบันจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสถาบันกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

๑๑. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

เว็บไซต์ของสถาบันอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สถาบันขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สถาบันไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

๑๒. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสถาบันจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

๑๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สถาบันอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ tdga.dga.or.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี สถาบันขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

๑๔. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

๑๔.๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ ๑๐๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี แขวงถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Center : ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐

๑๔.๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ: ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ ๑๐๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี แขวงถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Center : ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) | TDGA News