สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

เนื้อหาความเป็นมา เนื้อหาความเป็นมา เนื้อหาความเป็นมา เนื้อหาความเป็นมา
ความเป็นมา | tdga_profiles