สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน เนื้อหาโครงสร้างสถาบัน
โครงสร้างสถาบัน | tdga_profiles