สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน  เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน  เนื้อหาผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน
ผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน | tdga_profiles