สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

เนื้อหาวัตถุประสงค์ เนื้อหาวัตถุประสงค์ เนื้อหาวัตถุประสงค์ เนื้อหาวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ | tdga_profiles