สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา เนื้อหาผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา | tdga_profiles