สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

เนื้อหาวิสัยทัศน์ เนื้อหาวิสัยทัศน์ เนื้อหาวิสัยทัศน์ เนื้อหาวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ | tdga_profiles