วิดีโอ

 ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล / 7298 Views

กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

กรอบการกำกับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

Related Videos

วิดีโอ - กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)