ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์

ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ - จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล