สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

 แผน นโยบาย กฏหมาย / 2172 Views

แนะนำการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)

เข้าใช้งานได้ที่ https://gdx.dga.or.th


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.dga.or.th

Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand/

Twitter: https://twitter.com/DGAThailand

Related Videos

TDGA - แนะนำการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)