DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) จัดฝึกอบรม หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (The Principle of PDPA for Government Executives) (DGA206) ภายใต้โครงการหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 31 ท่าน ในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566   ณ โรงแรม De PRIME ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
       โดยมี ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี👨‍💻อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้บริหารที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ  และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย

               

              

             


             
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก
TDGA - สถาบัน TDGA by DGA จัดฝึกอบรมหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (The Principle of PDPA for Government Executives) (DGA206) ภายใต้โครงการหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุคลากรภาครัฐ