DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

   สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA  จัดฝึกอบรม หลักสูตรการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking) ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรมสรรพสามิต จำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

  โดยได้รับเกียรติจากนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ให้สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงคาดหวังว่าจะผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์กรมต่อไป

        

 
   


  และได้รับเกียรติจากคุณวีรพล วีระโชติวศิน กรรมการบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด และกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านรัฐบาลดิจิทัลของสถาบัน TDGA เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อการปรับแนวคิดเพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล โดยนำแนวคิดการทำงานในรูปแบบ Agile การนำ Innovative Mindset มาปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop Design Thinking Framework) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล เน้นย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


         

         

         

         


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook สถาบัน TDGA คลิก


  


TDGA - สถาบัน TDGA by DGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking) ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรมสรรพสามิต