DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถาบันเครือข่ายที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 67 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยมีสถาบันเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน TDGA ให้เป็นผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 6 สถาบัน (8 หน่วยฝึกอบรม) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะวิทยาศาสตร์และสาขาการจัดการนวัตกรรมฯ)

การประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบัน TDGA กล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันเครือข่ายที่ผ่านการคัดเลือกและเปิดการประชุม รวมถึงชี้แจงกระบวนจัดการอบรมให้กับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ ทั้งก่อนฝึกอบรม ระหว่างฝึกอบรม และหลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น เพื่อให้สถาบันเครือข่ายที่จะจัดฝึกอบรมได้มีความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ และยืดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 สถาบัน TDGA ยังได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับอนุมัติงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่จะเข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ โดยในการประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณเข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน จากทั้งหมด 22 หน่วยงาน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สพร. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงถึงที่มาและความสำคัญของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 25670 โดยมีเป้าหมายคือ การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Government Transformation) อีกทั้งได้ชี้แจงหน่วยงานภาครัฐให้รับทราบถึงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเครือข่ายจัดฝึกอบรมโดยสถาบัน TDGA เพื่อให้หน่วยงานรัฐมั่นใจในคุณภาพและเนื้อหาของการฝึกอบรม

พร้อมกันนี้ คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบัน TDGA ยังได้ชี้แจงรายละเอียดในการเข้าอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการและขั้นตอนก่อนฝึกอบรม การลงทะเบียนฝึกอบรม การชำระค่าลงทะเบียน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งปฏิทินการฝึกอบรมรายหลักสูตร เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่จะส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจโดยพร้อมเพรียงกัน

 

สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA  


    

    

  
TDGA - สถาบันพัฒนา TDGA จัดประชุมแนวทางการอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567