DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.67 ที่โรงแรมวีกรุงเทพ เอ็มแกลลอรี สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีปิด หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 16 โดยมีนายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี) เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ


ตามที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อให้มีภารกิจในการยกระดับความรู้ความสามารถ ด้านดิจิทัล แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการเปลี่ยนผ่านองค์กร ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับ ทักษะดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป๋นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล รวมถึงทิศทางนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำไปปรับใช่กับองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยโดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านดิจิทัลชั้นนำในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงสามารถนำมาถอดบทเรียนและนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำความรู้ไปประยุกต์ในการนำพาองค์กรภายใต้การกำกับดูแลขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. การพัฒนาระบบให้บริการด้านสาธารณสุขที่ทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน

2. การดูแลนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Fully Happy Tourist Journey)

3. แนวทางการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุไทย และ

4. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 


ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร e-GCEO ของสถาบัน TDGA มาแล้วกว่า 269 คน โดยจัดมาแล้ว 10 รุ่น


สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! 
หรือ 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีปิด หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่10