DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital IDเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3 โดยมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสองหัวข้อที่สำคัญ


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
โดย คุณชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ได้บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญของกฎหมายดิจิทัล รวมทั้งบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายสำคัญที่ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อาทิ

▪️ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
▪️ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
▪️ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
▪️ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
▪️ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในการบรรยายนี้ยังได้อธิบายกรณีศึกษาและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ละฉบับอย่างละเอียด เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บทบาทของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และการเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ


มาตรฐานระบบสารสนเทศ
นอกจากนี้ ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้บรรยายในหัวข้อ “Information Systems Standard” โดยเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและภาคธุรกิจ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่กล่าวถึงนี้รวมถึง
▪️ มาตรฐานดิจิทัลว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
▪️ หลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ
▪️ การจัดทำและบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog)
▪️ ร่างมาตรฐานการจัดทำข้อมูลนิรนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นข้อมูลที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถแบ่งปันใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การฝึกอบรมนี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย


สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! 
หรือ 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - TDGA เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้บริหาร IT ภาครัฐในหลักสูตร GCIO รุ่นที่ 31 สัปดาห์ที่ 3