DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31 ในสัปดาห์ที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “Project Management: Planning for Success”

การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโครงการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคนิคและเครื่องมือล่าสุด รวมถึงการนำแนวทาง Agile มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล


นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารโครงการดิจิทัล ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดกฎบัตรโครงการ (Project Charter) การวางแผนภาพรวมโครงการ (Project Overview) การกำหนดขอบเขตโครงการ (Project Scope) ไปจนถึงการจัดทำกำหนดการเบื้องต้น (Tentative Schedule) การบริหารทรัพยากร (Resources) การประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับ การระบุความเสี่ยง ข้อจำกัด และการใช้เครื่องมือ ClickUp ในการจัดทำแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจน


ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวรายงานพร้อมเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดหลักสูตร DTP#5 ว่า หลักสูตร DTP รุ่น 5 นี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรภาครัฐจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะมีการผสมผสานการเรียนรู้ ในด้านเนื้อหาวิชาการและมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้น มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบัน TDGA ได้จัดขึ้น ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้ผู้เข้าอบรมเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง รวมถึงได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ตรงในด้าน Digital Transformation จากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง การศึกษาดูงานหน่วยงานด้านดิจิทัลในประเทศ ณ กรุงไทย Innovation Lab และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน

สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! 
หรือ 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - TDGA จัดอบรม GCIO รุ่นที่ 31 เสริมทักษะ Project Management