DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้านการจัดฝึกอบรม 6 สถาบัน (8 หน่วยฝึกอบรม) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะวิทยาศาสตร์และสาขาการจัดการนวัตกรรมฯ)
โดยในเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา TDGA และเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้ร่วมกันจัดอบรมแล้วทั้งสิ้น 5 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 216 คน ดังนี้

หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 8 (GDPO) วันที่ 6 – 7, 13 – 14 และ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เป็นผู้จัดฝึกอบรม ให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “DPO” ของหน่วยงานรัฐ ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงผู้บริหารด้านสารสนเทศ คณะทำงานและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน/ องค์กรภาครัฐ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย PDPA รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คนหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (DGA306) รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2567 และ 17 – 24 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีผู้เข้ารับการฝึกแอบรมจำนงน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 72 คนหลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (DGA205) วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2657 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน พระราม 9 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล (DGA502) ให้แก่ผู้บริหารภาครัฐ วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน


ทั้งนี้ TDGA และเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะมีการจัดอบรมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 – เดือนกันยายน 2567สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! 
หรือ 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - สถาบัน TDGA เร่งฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567