DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล (Government Digital Transformation)

จำนวนที่เปิดรับ : 30
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
Digital TransformationYes
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes
ผู้อำนวยการกอง (Management)​Yes
ผู้ทำงานด้านนโยบายวิชาการ (Academics)Yes
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)​Yes
ผู้ทำงานด้านบริการ (Service)​Yes

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติงานในบทบาท หน้าที่ และภารกิจที่รับผิดชอบในองค์กรที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้
 2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับจากส่วนราชการต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
 2. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
 3. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ(Academic)
 4. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ(Service)
 5. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
 6. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการอบรม

 • จำนวน 3 วัน

กำหนดการ

 • ปิดรับสมัครแล้ว

TDGA - หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล (Government Digital Transformation)-Public Training