DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล(DGA205)

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : Unlimited
ค่าลงทะเบียน : Free
รูปแบบหลักสูตร : Public Training

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ คลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มและทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหาร เพื่อที่จะสามารถกำหนดทิศทางและการดำเนินการขององค์กรได้อย่างมีวิสัยทัศน์หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักการของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เข้าใจรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติในองค์กร การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ภาครัฐ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การวิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับ ข้อมูลและระดับข้อมูลในองค์กร การกําหนดนโยบายเพื่อการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน และรวมไปถึงการสื่อสารและสร้างการรับรู้ วางแผน กำหนดนโยบายข้อมูล กิจกรรมหลักในการดำเนินการติดตามและวัดผล ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร ในบริบทของผู้บริหาร

2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐดิจิทัล เพื่อให้การได้มาและการนําข้อมูลไปใช้นั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพ
3.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)และกระบวนการในการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
4.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนํากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้อันนําไปสู่การดําเนินการภายในองค์กร


รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติและการอภิปราย ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิด ความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้


ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 21 –  22 สิงหาคม 2566 (On-site) จำนวน 2 วัน


สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรม เดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพฯ แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่
สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 02 118 2853

การรับสมัครและวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม

รับสมัครจำนวน 30 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 ก.ค. 2566 (หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัครเข้าร่วม

  1. กรอกใบสมัคร (เต็มแล้ว)
  2.  ติดตามประกาศรายชื่อวันที่ 25 ก.ค. 2566 เวลา 14.00 น. ที่เว็บไซต์ข้อ 1
  3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกรุณาส่งอีเมลเพื่อยืนยันสิทธิ์โดยแจ้งลำดับที่ในประกาศให้สถาบัน TDGA
    ที่อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ

  1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น
  2. จำกัดสิทธิ์หน่วยงานละ 2 ท่านเท่านั้น
  3. หากได้สิทธิ์การอบรมแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี หากท่านไม่เข้าร่วม ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานของท่านในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่ทางสถาบันจัดขึ้นในอนาคต
  4. รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง (First come first serve)
  5. โครงการมีการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านตลอดหลักสูตร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางอิสรีย์ บุญดิเรก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-045-3418       

นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-045-3329           

หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tdga-g1This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รายละเอียดหลักสูตร คลิก
TDGA - หลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล(DGA205)-Public Training