DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10

Course Code : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
จำนวนที่เปิดรับ : Unlimited
ค่าลงทะเบียน : ติดต่อสอบถาม
รูปแบบหลักสูตร : Public Training
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)​Yes
ลงทะเบียน เต็มแล้ว!

   หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่
10 (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#10) ออกแบบขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเข้าใจถึงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างถ่องแท้ อีกทั้งในแต่ละปีสถาบัน TDGA ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาและแนวทางการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ด้วย นอกจากผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกันเองด้วย ตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้


วัตถุประสงค์ของการอบรม
   1.เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เรียนรู้ เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลที่สามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
  2.เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รู้จัก เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในยุคดิจิทัล และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตรวจสอบได้
  3.เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆและตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4.เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆระหว่างกันและร่วมกันจัดทำโครงการหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการปฏิรูปการทำงานหรือการบริหารราชการในรูปแบบใหม่ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
  5.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารผู้เข้าอบรมที่เข้มแข็งและนำไปสู่ความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม
   1. ข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
       1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
       1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเทียบเท่า
  2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (เทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือระดับซี 10 เดิมขึ้นไป)
  3. ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานรัฐที่เป็นนิติบุคคล
  4. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
  5. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และตำรวจ และ/หรือที่มีชั้นยศ ตั้งแต่ระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี ขึ้นไป
  6.บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ


ระยะเวลาการอบรม
    ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
สัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันพุธช่วงบ่าย) เวลา 13.30 - 17.30 น. รวม 16 สัปดาห์


รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ คลิกที่นี่


?หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
?ติดต่อสอบถาม
คุณโชติมา รอชัยกุล  080 045 3011
คุณพรเพ็ญ บุษราธนกิจ  080 045 3329
คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์  080 045 3501
DGA Contact Center  02 612 6060 (ตลอด 24 ชั่วโมง)TDGA - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10-Public Training