สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

อบรม 
อบรมวันที่ 07-05-2019 (8:30) - 07-05-2019 (17:30)
รายละเอียด การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" สำหรับการประปานครหลวง
อบรม