อบรม 
อบรมวันที่ 01-11-2021 - 16-11-2021
รายละเอียด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลDigital Knowledge for Digital Transformationสำหรับบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...
 
อบรมวันที่ 07-05-2021 - 13-08-2021
รายละเอียด หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8) ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดย...
10.00฿
 
อบรมวันที่ 10-09-2020 - 17-12-2020
รายละเอียด หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร...
1.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 13-08-2020 - 26-11-2020
รายละเอียด หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด...
1.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 07-08-2020 (8:30) - 31-08-2020 (17:30)
รายละเอียด โครงการอบรม "หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล" สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 07-08-2020 - 04-12-2020
รายละเอียด หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด...
200.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 16-07-2020 - 28-07-2020
รายละเอียด โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ประเภทมหาวิทยาลัย)
 
อบรมวันที่ 20-03-2020 - 27-11-2020
รายละเอียด หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด...
1.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 28-02-2020 - 30-04-2020
รายละเอียด หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร...
1.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 16-10-2019
รายละเอียด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร สู่รัฐบาลดิจิทัล” (Digital Transformation Program: DTP) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.00฿ 40
 
อบรมวันที่ 15-10-2019 - 29-10-2019
รายละเอียด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องระยะยาว" ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation...
80
 
อบรมวันที่ 15-10-2019 - 25-10-2019
รายละเอียด โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลแก่ข้าราชการยุคใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      
1.00฿ 50
 
อบรมวันที่ 13-09-2019 - 15-09-2019
รายละเอียด โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service)   หลักการและเหตุผล           One stop service...
1.00฿ 80
 
อบรมวันที่ 27-03-2019 (10:00) - 27-03-2019 (18:00)
รายละเอียด test
8
 
อบรมวันที่ 27-03-2019 (9:00) - 27-03-2019 (16:00)
รายละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว...
2
 
อบรมวันที่ 09-01-2019 (9:00) - 17-01-2019 (9:00)
รายละเอียด หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร DGA ( อบรมภายใน)
1.00฿
 
อบรมวันที่ 11-12-2018 (10:00) - 14-12-2018 (17:00)
รายละเอียด หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจาก TDGA  (หลักสูตรปิด)
1.00฿ 10
 
อบรมวันที่ 23-11-2018 (8:30) - 24-11-2018 (17:30)
รายละเอียด ครั้งที่ ๕ – ๖ วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
 
อบรมวันที่ 11-11-2018 (8:30) - 11-11-2018 (17:30)
รายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
 
อบรมวันที่ 11-11-2018 (8:30) - 11-11-2018 (17:30)
รายละเอียด ครั้งที่ ๓ – ๔ วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
 
อบรมวันที่ 09-11-2018 (8:30) - 09-11-2018 (17:30)
รายละเอียด สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย
 
อบรมวันที่ 09-11-2018 (8:30) - 09-11-2018 (17:30)
รายละเอียด ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การศึกษาการดูในหลักสูตรหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด  ณ บริษัท IBM
 
อบรมวันที่ 13-10-2018 (10:00) - 14-10-2018 (15:00)
รายละเอียด โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  (เฉพาะเจ้าหน้าที่ DGA)สำหรับเจ้าหน้า DGA  เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ 
1.00฿
 
อบรมวันที่ 03-10-2018 (9:00) - 04-10-2018 (16:00)
รายละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว...
 
อบรมวันที่ 11-09-2018 (9:00) - 11-09-2018 (12:00)
รายละเอียด หลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction) สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)...
34
 
อบรมวันที่ 07-09-2018 (9:00) - 07-09-2018 (16:30)
รายละเอียด การอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น" ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier สำหรับธนาคารกรุงไทย หัวข้อ " Digital back-office challenges in retail banking...
 
อบรมวันที่ 01-09-2018 (10:00) - 01-09-2018 (19:00)
รายละเอียด โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งอนาคตการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 
อบรมวันที่ 30-08-2018 (10:00) - 30-08-2018 (18:00)
รายละเอียด โครงการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ  2018
 
อบรมวันที่ 24-05-2018 (8:00) - 23-08-2018 (16:00)
รายละเอียด หลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้บริหารที่ดำเนินงานทางด้านนโยบายสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การออกแบบการให้บริการ...
1,000.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 19-04-2018 (8:00) - 26-07-2018 (16:00)
รายละเอียด   หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด...
10,000.00฿ 29
 
อบรมวันที่ 09-03-2018 (13:00) - 22-06-2018 (16:00)
รายละเอียด หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด...
1,000.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 31-10-2017 - 31-08-2017
รายละเอียด โครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0
1,000.00฿
 
อบรมวันที่ 18-09-2017 - 26-05-2017
รายละเอียด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม...
1,000.00฿ 25
 
อบรมวันที่ 04-09-2017 - 05-09-2017
รายละเอียด งานสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
100,000.00฿
 
อบรมวันที่ 17-08-2017
รายละเอียด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” โรงงานยาสูบ เฟส 2
1,000.00฿
 
อบรมวันที่ 03-07-2017 - 30-08-2017
รายละเอียด สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)...
1,000.00฿ 26
 
อบรมวันที่ 03-04-2017 - 02-08-2017
รายละเอียด สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ...
1,000.00฿ 29
 
อบรมวันที่ 23-03-2017 (8:00) - 30-09-2017 (16:00)
รายละเอียด ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี...
1,000.00฿ 27
 
อบรมวันที่ 22-03-2017 - 20-06-2017
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
30,735.00฿ 40
 
อบรมวันที่ 07-12-2016 - 28-12-2016
รายละเอียด ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
1,000.00฿ 30
 
อบรมวันที่ 14-09-2016 - 16-09-2016
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies...
100
 
อบรมวันที่ 05-09-2016 - 09-09-2016
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies...
50
 
อบรมวันที่ 03-08-2016 - 19-10-2016
รายละเอียด หลักการและเหตุผล การจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ...
290,000.00฿ 35
 
อบรมวันที่ 02-08-2016 - 30-08-2016
รายละเอียด สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น...
30
 
อบรมวันที่ 21-07-2016 - 06-10-2016
รายละเอียด ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
310,000.00฿ 35
 
อบรมวันที่ 15-07-2016 - 23-09-2016
รายละเอียด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม...
390,000.00฿ 25
 
อบรมวันที่ 16-03-2016 - 01-07-2016
รายละเอียด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นจากสำนักงาน ก.พ....
30
 
อบรมวันที่ 16-02-2016
รายละเอียด การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ในชื่อ “ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)”...
30
 
อบรมวันที่ 21-08-2014 - 21-11-2014
รายละเอียด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประกอบกับการกำหนดนโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแล...
30
 
อบรมวันที่ 30-11--0001
รายละเอียด เสวนาหัวข้อ ทิศทาง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
อบรม