สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เอกสาร

รายงานความก้าวหน้า EA ของกระบวนการบริหารบุคคลและสำนักงาน ขนาด 5.52 MB ดาวน์โหลด   748 ครั้ง Download
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเต็ม ขนาด 5.99 MB ดาวน์โหลด   783 ครั้ง Download
Three-year plan Digital Government development 2016-2019 ขนาด 13.17 MB ดาวน์โหลด   455 ครั้ง Download
Three-year plan Digital Government development 2016-2019 (Booklet Version) ขนาด 3.93 MB ดาวน์โหลด   286 ครั้ง Download
Thailand’s 3 Year Digital Government Master Plan (2016 - 2018) ขนาด 872.3 KB ดาวน์โหลด   716 ครั้ง Download
Digital Government Presentation Deck (Edited Version) ขนาด 1.59 MB ดาวน์โหลด   607 ครั้ง Download
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขนาด 12.84 MB ดาวน์โหลด   514 ครั้ง Download
กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ขนาด 3.74 MB ดาวน์โหลด   265 ครั้ง Download
เอกสาร