สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework: DGF)

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการธรรมาภิบาลข้อมูล แนวคิดของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ กระบวนการของการธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ หลักการของการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ วิธีการในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลเปิดภาครัฐ

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล (Data Analytics)

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล(Data) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทำงาน ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การใช้เลือกใช้เครื่องมือเพื่อหารวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางและวิธีการในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความหมาย ประเภท ระดับ ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงาน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) และ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รวมถึงกระบวนการและวิธีการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายเพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ประเภทมหาวิทยาลัย) ที่ผ่านการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563   หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Email : tdga-g_division@dga.or.th

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) เข้าศึกษาดูงานและแนวทางปฎิบัติจริง ที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่...

       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัด LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ คุณชิษณุพงศ์ ธนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธาน เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP) ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงาน DGA     ...

                 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดย DGA หนุนเสริมทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้วยการมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปอบรมต่อยอดองค์ความรู้ให้บุคลากรในองค์กรได้ ซึ่ง...

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้วยการ workshop มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐ...

      นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-GEP#10) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคมถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) พร้อม...

       นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร 'รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7)' ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ของสถาบัน TDGA...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก