หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)

(In-House) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architectureสำหรับการประปานครหลวง

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" สำหรับการประปานครหลวง
TDGA - (In-House) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architectureสำหรับการประปานครหลวง- หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในหน่วยงาน (In-House)