หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP)

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2
(Digital Transformation Program: DTP)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2563


คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

       หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน (Agile / LEAN) เป็นต้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การออกแบบการให้บริการ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงทำให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
        ผู้บริหารทุกระดับ เช่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ(CIO)  ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย ที่เป็นผู้นำและรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลแบบเป็นรูปธรรม หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการฝึกอบรม
      ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ฝึกอบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 14 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทักษิณา  วงศ์ใหญ่     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-079-7209
นางสาวศิริพร  พงศ์วิญญู     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-985-0471
นางสาวสุวรรณา  วันปาน      หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  089-074-6712

เอกสารเผยแพร่


Files:
ครั้งที่ 1 Digital Disruption
 09-09-2020
 3.24 MB
 100

TDGA - หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP)-อบรม