สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตรสำหรับการนำทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Works)

โครงการสัมมนา Cyber Security For Digital Government

เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัลขึ้น เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการรับมือภัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภาครัฐเพื่อนำไปปรับใช้ ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารเผยแพร่


Files:
สัมมนา Cyber Security For Digital Government-1
 02-11-2018
 2.93 MB
 688

สัมมนา Cyber Security For Digital Government-2
 02-11-2018
 1.66 MB
 642

สัมมนา Cyber Security For Digital Government-3
 02-11-2018
 10.42 MB
 566

สัมมนา Cyber Security For Digital Government-4
 02-11-2018
 197.18 KB
 478

สัมมนา Cyber Security For Digital Government-5
 02-11-2018
 7.88 MB
 543

TDGA - โครงการสัมมนา Cyber Security For Digital Government- หลักสูตรสำหรับการนำทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Works)