สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ลงทะเบียน

วันที่ หมวด กิจกรรม สถานที่
OCT 15
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลแก่ข้าราชการยุคใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
OCT 15
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องระยะยาว" ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
OCT 16
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร สู่รัฐบาลดิจิทัล” (Digital Transformation Program: DTP) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักสูตรใหม่

There are no up-coming events
[ ดูทั้งหมด ]

แหล่งความรู้

กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)กรอบการกำกับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2108/ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

251 VIEWS

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

351 VIEWS

รัฐบาลดิจิทัล คือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบประชารัฐอย่างแท้จริง

รัฐบาลดิจิทัล คือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบประชารัฐอย่างแท้จริง

3430 VIEWS

38

หลักสูตรที่เปิด

17,945

ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา

342

หน่วยงานภาครัฐ

107,404

ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ ดูทั้งหมด ]

วิทยากร

 • ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. มนู อรดีดลเชษฐ

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  แนวทางการดำเนินงานภายใต้สังคมดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Digital Sustainability)

 • นายไชยเจริญ อติแพทย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • นายชัยณรงค์ โชไชย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ผู้เชี่ยวชาญ

  การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA

 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
  การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล
  Blockchain
  Fintech

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือในประเทศ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

TDGA - หน้าหลัก