คู่มือการเรียนสื่อออนไลน์ แนะนำให้ใช้ google chrome ในการเปิดสื่อการเรียนออนไลน์

Data Governance Framework : DGF

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียดหลักสูตร
คำอธิบายกลุ่มหลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการธรรมาภิบาลข้อมูล แนวคิดของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ กระบวนการของการธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ หลักการของการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ วิธีการในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลเปิดภาครัฐ
จุดประสงค์ของกลุ่มหลักสูตร
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการของข้อมูลเปิดภาครัฐ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ
เนื้อหาหลัก
 • แนวคิดเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลข้อมูล
 • กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ( Introduction to Data Governance Framework and Open Data )
 • กระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน (Data Governance Process)
 • หลักการและกระบวนการของการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

Data Analytics

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร
คำอธิบายกลุ่มหลักสูตร
เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล(Data) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทำงาน ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การใช้เลือกใช้เครื่องมือเพื่อหารวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางและวิธีการในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
จุดประสงค์ของกลุ่มหลักสูตร
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
 2. ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
 4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการออกแบบและการแสดงข้อมูลได้
เนื้อหาหลัก
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล (Fundamental of Data)
 • แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Introduction to Data Analytic)
 • การใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Uses of Hadoop in Big Data)
 • การแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)

Artificial Intelligence : Ai

กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์

รายละเอียดหลักสูตร
คำอธิบายกลุ่มหลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความหมาย ประเภท ระดับ ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงาน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) และ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รวมถึงกระบวนการและวิธีการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายเพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงาน
จุดประสงค์ของกลุ่มหลักสูตร
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำงานในหน่วยงานได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการการทำงานได้
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลนีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงานและในชีวิตประจำวัน
เนื้อหาหลัก
 • แนวคิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Artificial Intelligence)
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)
 • แนวคิดการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
 • การพัฒนา Chatbot สำหรับผู้เริ่มต้น


หลักสูตรเดิมของ TDGA

 
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร : การบริหารโครงการ (Project Management)
เกี่ยวกับบทเรียน
บทเรียน การบริหารโครงการ (Project Management) จะเป็นการศึกษาในหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และเรียนรู้แนวทางในการการจัดการทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านต้นทุน และด้านงบประมาณโครงการ อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยเนื้อหาประกอบด้วย
 1. การบริหารโครงการ
 2. การวางแผนโครงการ
 3. การดำเนินงานโครงการ (Project Execution)
 4. การติดตามและการควบคุม
 5. การปิดโครงการ (Closing Project)
 6. เครื่องมือสำหรับใช้บริหารโครงการ (Project Management Tools)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการบริหารโครงการ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หรือวางแผนงานโครงการเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ในการบริหารโครงการที่ได้รับผิดชอบในหน่วยงานได้
ใบประกาศนียบัตร
 • มี
เวลาเรียนโดยประมาณ
 • 1 ชั่วโมง 14 นาที

มีประกาศนีย์บัตร

 
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร : Digital Literacy
เกี่ยวกับบทเรียน
บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล
โดยเนื้อหาประกอบด้วย
 1. อุปกรณ์
 2. รัฐบาลดิจิทัล
 3. สังคมออนไลน์
 4. ธุรกิจออนไลน์
 5. เครื่องมือออนไลน์
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
ใบประกาศนียบัตร
 • มี
เวลาเรียนโดยประมาณ
 • 32.04 นาที

มีประกาศนีย์บัตร

 
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร : การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
เกี่ยวกับบทเรียน
บทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
โดยเนื้อหาประกอบด้วย
 1. การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
 2. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
 3. การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน
 4. การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)
 5. การทำงานร่วมกันแบบข้ามหน่วยงาน
 6. วัฒนธรรมดิจิทัล
 7. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
 8. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
 9. Service Level Agreement
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
 5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
ใบประกาศนียบัตร
 • มี
เวลาเรียนโดยประมาณ
 • 61.34 นาที

มีประกาศนีย์บัตร

บทเรียนออนไลน์

 
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร : Cloud computing และเทคโนโลยี Virtualization
เกี่ยวกับบทเรียน
บทเรียน Cloud computing และเทคโนโลยี Virtualization จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของ Cloud Computing เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud Provider ประเภทการให้บริการ และรูปแบบการให้บริการ ในส่วนของ Virtualization Technology จะเรียนรู้ความสำคัญ หลักการทำงานของ ประเภทและประโยชน์ของ Virtualization Technology
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นของ Cloud computing
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization Technology
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่อง Cloud computing และเทคโนโลยี Virtualization ไปใช้ในการทำงานได้
ใบประกาศนียบัตร
 • ไม่มี
เวลาเรียนโดยประมาณ
 • 12.40 นาที
 
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร : Government Cloud Service (G-Cloud)
เกี่ยวกับบทเรียน
บทเรียน Government Cloud Service (G-Cloud) จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายและการให้บริการของระบบ G-Cloud รวมถึงหลักการทำงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยของ G-Cloud เบื้องต้น
โดยเนื้อหาประกอบด้วย
 1. การให้บริการของ G-Cloud
 2. ระบบเครือข่ายของ G-Cloud
 3. การสนับสนุนและแก้ไขปัญหา G-Cloud
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของระบบ G-Cloud
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอกภัยของ G-Cloud
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของ G-Cloud และสามารถใช้บริการของ G-Cloud ได้
ใบประกาศนียบัตร
 • ไม่มี
เวลาเรียนโดยประมาณ
 • 17.40 นาที
 
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร : Security Awareness
เกี่ยวกับบทเรียน
บทเรียน Security Awareness จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร
โดยเนื้อหาประกอบด้วย
 1. บทนำ
 2. ความมั่นคงปลอดภัย
 3. VPN
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้และชีวิตประจำวันได้
ใบประกาศนียบัตร
 • ไม่มีี
เวลาเรียนโดยประมาณ
 • 10.59 นาที