DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ หน่วยงานส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง จำนวน 100 ท่าน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์  จังหวัดเชียงใหม่

         โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ รวมถึงหลักการและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับการพัฒนาการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามแนวทางที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ และ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        
                       

                       


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

TDGA - TDGA