DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล :
Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA เป็นบริการรูปแบบพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของ สพร. โดยจะทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของประเทศไทย


วิสัยทัศน์ ภารกิจ
1.
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล
2.
จัดทำและควบคุมมาตรฐานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล
3.
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
4.
จัดอบรมและสัมมนาเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมาย

เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

e-Learning
โลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนรู้ อาหารสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา โดยการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล

อบรม
เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

สัมมนา
จัดสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
เลขที่ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 612 6060
โทรสาร : 02 612 6011-12
TDGA - About us