DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

Digital Government Skills Curriculum

Digital Government Skills Curriculum
ศูนย์รวมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

รายชื่อหลักสูตรกลางการพัฒนาทักษะดิจิทัล

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนวันอบรม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
Executive
(ผู้บริหารระดับสูง)
Management
(ผู้อำนวยการกอง)
Academic
(ผู้ทำงานด้าน
นโยบายวิชาการ)
Service
(ผู้ทำงานด้าน
บริการ)
Technologist
(ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล)
Others
(ผู้ปฏิบัติงานอื่น)
Cyber Security 1 DGA104 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน 2 (วัน) / / / / / /
2 DGA203 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ 2 (วัน) / /
3 DGA309 หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 5 (วัน) /
PDPA / DGF 4 DGA204 หลักสูตรกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 2 (วัน) / / / /
5 DGA206 หลักสูตรหลักการกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ 2 (วัน) / /
6 DGA303 หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 3 (วัน) / / /
7 DGA403 หลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 11 (วัน) / / / /
Digital
Transformation
8 DGA701 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3 (วัน) / / / / /
9 DGA304 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 2 (วัน) / /
Data Analysis 10 DGA305 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 2 (วัน) / /
11 DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 6 (วัน) /
12 DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ 4 (วัน) /
PM 13 DGA501 หลักสูตรการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์ 2 (วัน) / /
14 DGA502 หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล 4 (วัน) / /

เอกสารแนะนำหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาด้านทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จำนวน 14 หลักสูตร (ฉบับย่อ) คลิกที่นี่

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั่วไป

ลำดับ ชื่อมหาวิทยาลัย รหัสหลักสูตร หลักสูตร วันที่อบรมเปิด รายละเอียดการ
จัดอบรมแบบย่อ
1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่ 13-14 ธันวาคม 2565  อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
2 มหาวิทยาลัยศิลปากร DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี DGA304 Data Analytics and Utilization for Executives วันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร DGA306 Data Analytics Techniques วันที่ 10-15 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย DGA502 Digital Project Management วันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร DGA104 Cybersecurity Fundamentals วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
9 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ DGA204 Personal Data Protection Act for Government Officer วันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร DGA204 Personal Data Protection Act for Government Officer วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย DGA309 Cybersecurity for Technologist วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโปรดติดต่อและประสานงานไปที่สถาบันเครือข่ายแต่ละแห่งโดยตรง โดยมีรายละเอียดตาม Link รายละเอียดการจัดอบรมแบบย่อ

สามารถติดตามข่าวสารหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

TDGA - TDGA