DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

In-House Trainingหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับบริกรข้อมูล (Data Governance for Data Steward)

หน่วยงานภาครัฐต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยความรู้ที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล แต่ในการดำเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน จึงได้มีการนำหลักการของธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance มาเป็นกลไกในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและความมีคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย

หลักสูตร Business Visualization with Tableau

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล ทบทวนความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การใช้ข้อมูลจริงในหน่วยงานเพื่อการฝึกปฏิบัติและนำผลจากการปฏิบัติไปใช้ต่อยอด เพื่อการใช้งานในหน่วยงาน

หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for Officer)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติสำหรับองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011

หลักสูตรเชิงปฎิบัติการด้านการออกแบบและวางแผนงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้ทราบแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงาน ที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กร ให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 9 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) เพื่อสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันนำไปสู่การดำเนินการภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำธรรีมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและเครื่องมือ ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อเข้าใจในแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวนวันอบรม 1 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์แนวคิดการมองผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Customer Centric Approach) และสามารถประยุกต์ในงานได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีทักษะของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) โดยการใช้กระบวนการในการสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Digital Transformation) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance Framework) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 14 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 335

หลักสูตรการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆ และวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นสำหรับการทำงาน จำนวนวันอบรม 2 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงพลังงาน สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011 นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3359

หลักสูตรการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริงตามคำแนะนำของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการกลุ่มงาน ด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนขององค์การ ผู้ปฎิติบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ หรือผู้ทำงานด้านบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองคต์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล จำนวนวันอบรม 14 วัน หน่วยงานที่เคยรับการอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analytics & Data Management)

หลักสูตรเรียนรู้และต่อยอดความรู้การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน จัดเตรียมข้อมูลและนำเสนอ ข้อมูลในรูปแบบกราฟและแดชบอร์ด ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยข้อมูลจริงที่ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ข้ารับการ อบรมได้นำผลงานและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในข้อมูลส่วนอื่นๆของหน่วยงานต่อไปวัตถุประสงค์     1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง ในหน่วยงาน      2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบเรียนรู้วิธีการตั้งปัญหา การปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสม การเลือกรูปแบบการ นำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการนำเสนอจำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม     จำนวน 3 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 32 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม นางสาว โชติมา รอชัยกุลหมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3011  

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)

เรียนรู้แนวคิดและหลักการของวิทยาการข้อมูล ภาพรวมและหลักการในการบริหารจัดการข้อมูล แนวทาง ในการวางแผนการดำเนินการโครงการ Data Science เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและภาษา SQL เพื่อเป็นพื้นฐานใน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล วัตถุประสงค์    1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ ความสำคัญ ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูล และแนวคิดด้าน วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้านวิทยาการข้อมูลได้    3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการจัดการคุณภาพข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล และหลักการการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) จำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม    จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 24 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization in Practice)

การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจริงในหน่วยงานด้วยโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม Tableau โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการทำความเข้าใจ การแจกแจง และการ จัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ในการนำไปคิดวิเคราะห์ รวมถึงการต่อยอดนำเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบของ ภาพเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร วัตถุประสงค์    1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการจัดการ แปลงรูปแบบ และการทำความ สะอาดข้อมูล (Data cleansing)    3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลและการสร้างแบบจำลองข้อมูล จนถึงการสร้างการนำเสนอและแดชบอร์ดแบบต่าง ๆ   4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดมิติของข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการจัดกลุ่มข้อมูล จำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม      จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 24 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ (Modern Technology and AI for Government Service)

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในปี 2565 ที่ ตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการดำเนินการเกี่ยวกับ AI โดยหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภท ของงานที่จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน เมื่อใช้งาน AI แล้วควรต้องมีจริยธรรมเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้อย่างไร และ ฝึกปฏิบัติในการนำโครงการปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการบริหารงานและบริการสำหรับภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพได้อย่างไร วัตถุประสงค์    1) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)    2) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนหลักการและเหตุผลการ ปฏิบัติตามจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ หน้าที่ 4    3) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการ บริหารงานและการบริการสำหรับภาครัฐ จำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม    จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 24 ท่านหน่วยงานที่เคยรับการอบรม      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  สอบถามค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking)

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและหน่วยงาน ผ่านกระบวนคิด วิสัยทัศน์ นโยบายและการสร้างความเชื่อมั่น ผลกระทบของเทคโนโลยีในปัจจุบัน (และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล ( อีกทั้งกรอบการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการออกแบบโดยมีลูกค้า (ประชาชน หรือ เพื่อนร่วมงาน) เป็นจุดศูนย์กลางการสร้างและระบุคุณค่าของการให้บริการ การแก้ไขปัญหาการให้บริการและกระบวนการต่าง ๆ โดยผ่านการเรียนรู้กระบวนการทั้ง ขั้นตอน เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป

TDGA - TDGA