DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

ทำเนียบรุ่น

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ

ความประทับใจ

พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8)

พันเอก จักราวุธ อยู่นาน รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก กองทัพบก (หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11)

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ข่าวกิจกรรมของศิษย์เก่า

TDGA - TDGA ALUMNI