DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11
(e-Government Executive Program: e-GEP#11)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

"Live As if you were to die tomorrow, Learn As if you were to live forever."
By Gandhi


ผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้เห็นได้อ่าน คำกล่าว (Quote) ของบุคคลคนมีชื่อเสียง ที่พูดถึง การเรียนรู้ การศึกษา และ การใช้ชีวิต ซึ่งท่านอาจได้นำมาสิ่งเหล่านั้นใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตกันมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุและปัจจัยของบุคคล “Live As if you were to die tomorrow, Learn As if you were to live forever." ซึ่งกล่าวโดย มหาตมา คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) เป็นหนึ่งในคำกล่าวเหล่านั้นที่สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเช่นกัน บางทีนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน รุ่นที่ 11 e-GEP#11 และเมื่อเรียนจบหลักสูตร ผมก็คิดได้ว่า “ท่านคานธี … ที่ท่านกล่าวไว้ก่อนหน้านั้น ทุกวันนี้ยังคงเป็นจริงเช่นนั้น…ครับ....”


หลักสูตร e-GEP#11 (จะเรียก อี จี อี พี รุ่นที่ 11 หรือ อิเก็พรุ่นที่ 11 อันนี้ผมคิดว่าอ่านตามที่แต่ละท่านสะดวกแล้วกันครับ) ที่ผมเข้ารับการศึกษา มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 32 ท่าน ใช้ระยะการฝึกอบรมทั้งสิ้น 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึง วันที่ 27 กันยายน 2565 โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ทั้งในรูปแบบ on-site, on-line และ Hybrid โดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมในช่วงเวลานั้น โดยการศึกษาแบบ on-site นั้น ใช้โรงแรม Pullman Bangkok King Power เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่หลักในการอบรม ซึ่งนับว่าให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีมากเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความสะดวกต่อการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง


สำหรับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ สถาบัน TDGA (Thailand Digital Government Academy) นั้น เป็นหน่วยงาน ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย และเตรียมพร้อมต่อการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล ตลอดจนสามารถบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศได้ความประทับใจในการฝึกอบรม

การจัดการอบรมนั้นมีการแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ Module 1: Exploring Digital Government Transformation, Module 2: Digital Technology Trends, Laws , and Data Analytics, Module 3: Designing for Digital Success และ Module 4: Project Pitching ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมเรื่องหลักในการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัลในที่สุด


ในส่วนของการบรรยายนั้นต้องยอมรับว่าทางสถาบันได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักปฏิบัติ ผู้ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายด้านดิจิทัล ทีมีชื่อเสียงของประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้อย่างมากมาย เช่น คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, คุณ ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม CEO, Thailand E-Business Centre, President of Digital Business Associate (Thailand), ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน IMC, ดร.มนู อรดีดลเชรษฐ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบัน TDGA ซึ่งปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว, ดร. ธัชพล โปษยานนท์, อาจารย์ชัยณรงค์ โชไชย และที่ผมชอบเป็นพิเศษคือ คุณ Jack กิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพชั้นนำ เคลมดิ ซึ่งมีลีลาการบรรยายและการแบ่งปันประสบการณ์ในแบบฉบับของตัวเอง


ใน Module 1 เราได้ศึกษาถึง ความสำคัญของรัฐบาลดิจิทัลต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างไร, การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เครื่องมือประเมินระดับความพร้อมและวัดความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล Digital Government และ กรณีศึกษาบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน Digital Transformation สำหรับ Module 2 นั้น ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เปลี่ยนโลกสู่ยุคดิจิทัล, แนวทางและวิธีการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับรัฐบาลดิจิทัล, กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และการขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เช่น (ร่าง) พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล, พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการการอภิปราย: เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎหมายฯ ในภาครัฐ), การคิดแบบ Start up, Technology and Regulation, การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ และทำการ Workshop: แนวทางและกระบวนการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลภาครัฐ


Module 3 เกี่ยวกับ Digital Transformation by Agile, Lean, นวัตกรรมการออกแบบบริการ (Innovation and Service Design) และการอภิปราย, การออกแบบและจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรยุคดิจิทัล (Digital Blueprint Analysis and Creation) และการทำ Workshop และสุดท้าย Module 4 การจัดทำแผนงานโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล รวมถึงการนำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ โดยมีการแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปกิจกรรมพัฒนา Digital Mindset and Leadership

ความประทับใจที่ 2 กิจกรรมพัฒนา Digital Mindset and Leadership จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 ณ ลําพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม อันนี้ต้องเรียนว่าถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของทางสถาบันในการจัดกิจกรรมในช่วงที่มีการผ่อนคลายจากสถานการณ์ Covid 19 และถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดียิ่งเพราะภายหลังจบกิจกรรมไม่พบว่ามีพี่ ๆ น้อง ๆ ท่านใดไม่สบายเลยภายหลังกิจกรรมจบลง แต่เดิมทีนั้นทางสถาบันมีแผนฯ ที่จะจัด กิจกรรมพัฒนา Digital Mindset and Leadership ในช่วงแรกๆของหลักสูตรโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมและการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงานกลุ่มร่วมกัน


กิจกรรมที่ทำร่วมกันคือการรับฟังบรรยายสรุปและการทำ Workshop ในหัวข้อ “การเข้าใจปัญหาและธรรมชาติของมนุษย์” โดยนำกิจกรรมโดย ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยส่วนตัวรับทราบมาว่า อ.ชัยวัฒน์ฯ ท่านเป็นวิทยากรชื่อดัง สอนสนุก มุขเยอะ และก็เป็นตามที่ได้ยินมา ตลอดห้วงเวลาของกิจกรรม พวกเราได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์หลายๆ เรื่อง ที่เป็นทักษะสำคัญที่ผู้บริหารพึงมี เช่น การรู้จักและภาคภูมิใจในตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารเพื่อการถนอมน้ำใจคนอื่น การรู้จักระมัดระวังการใช้คำพูด การให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติพื้น ๆ แต่เชื่อผมเถอะ พวกเราได้เรียนรู้ รับทราบมุมมองใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานจากกิจกรรมนี้การศึกษาดูงาน

นอกจากนี้ สถาบันยังได้มีการนำผู้เข้าอบรมเข้าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานด้านดิจิทัลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการศึกษาดูงานภายในประเทศนั้น ทางสถาบันได้นำพวกเราเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร CRC Tower ออลซีซันส์เพลส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565


สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศนั้น พวกเราได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Development Index หรือ EGDI) จากองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในปี ค.ศ. 2020อยู่ในอันดับที่ 5 และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศในทวีปแอนตาร์กติกา ถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 โดยมีสถานที่ที่เดินทางไปชมและการรับฟังบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา, Digital Transformation Agency (DTA), Department of Industry, Science, Energy and Resources, Service New South Wales, Google Australia Pty Ltd. และ New South Wales Data Analytics Center โดยสถานที่ที่เดินทางไปอยู่ใน Canberra และ Sydney มาถึงตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทางสถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ภายหลังจากกลับจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศแล้ว พวกเราได้ร่วมกันจัดทำรายงานการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานรวมถึงการจัดการแถลงผลรายงานในพิธีปิดการศึกษา ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้เป็นอย่างดี และผมต้องขอบอกว่าทางสถาบันฯ กำหนดโปรแกรมการเดินทาง และบริหารจัดการการศึกษาดูงานในต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยมสร้างความประทับใจให้พวกเราทุกคน แต่รู้สึกเสียดายที่มีเพื่อนร่วมรุ่นจำนวนหนึ่งติดภารกิจไม่สามารถร่วมเดินทางได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาดูงานในต่างประเทศถือว่าเป็น option ในหลักสูตร ที่ผมเห็นว่าถ้าไปได้ก็ควรไปครับการนำเสนอโครงการบูรณาการ

กิจกรรม การจัดทำแผนงานโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล และนำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ผมถือว่าเป็น Highlight ของหลักสูตรเลยทีเดียว เพราะถือว่าเป็นการนำเอาประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่าน ประกอบกับความรู้ มุมมอง แง่คิด วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้มาจัดทำเป็นโครงการและนำเสนอในพิธีปิดการศึกษา ซึ่งมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมรับฟัง และได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอมีทั้งหมด 4 เรื่อง คือ กลุ่ม 1 ด้านการเกษตร นำเสนอ Application เพื่อบริการและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชาวนา “ Supper App. ชาวนาชนะ” กลุ่ม 2 Platform การบริหารจัดการสวัสดิการเพื่อประชาชนทุกวัย กลุ่ม 3 ด้านการเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี นำเสนอ “เรียนดี - ONLINE EDUCATION PLATFORM” และ กลุ่ม 4 แพลตฟอร์มกลางสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ “EAZY LINK” .


โดยสรุปแล้วการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน รุ่นที่ 11 e-GEP#11 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นหลักสูตรที่เรียนแล้วมีความสุข ได้ความรู้ ได้มิตรภาพ และประสบการณ์ที่ดีงาม ในนามของตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 11 ขอขอบคุณ พี่ๆหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน รุ่นที่ 10 , ผู้บริหารของ สพร. ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณ ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อำนวยการและกำกับดูแลหลักสูตรได้อย่างดีเยี่ยม, และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ สพร. ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านตลอดหลักสูตรอย่างมืออาชีพและอย่างมีน้ำใจไมตรี จึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนคุณผู้อ่านที่สนใจสมัครเข้ากับการศึกษาในหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หลักสูตรอื่นๆ ที่ สพร. จัดทำขึ้น (Online หรือ Onsite ) โดยพร้อมเพรียงกัน***

"Live As if you were to die tomorrow, Learn As if you were to live forever."
By Gandhi
TDGA - พันเอก จักราวุธ อยู่นาน รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก กองทัพบก (หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11)