DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบัน TDGA by DGA ร่วมกับ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Networks) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Modernized Security Operation เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ Justco ชั้น 24  (โซนออฟฟิศ) สามย่านมิตรทาวน์
 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมเดช บุญแท้ ผู้จัดการฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบความปลอดภัยไซเบอร์ คุณอนุสรณ์ อูปคำ ผู้เชี่ยวชาญระบบความปลอดภัยไซเบอร์ และ คุณวิชญ์พงศ์ เกื้ออรุณ ผู้เชี่ยวชาญระบบความปลอดภัยไซเบอร์  เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 28 ท่าน จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

- กรมการแพทย์
- กรมที่ดิน
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
-สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
-สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Operation Center) การตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางบูรณาการศูนย์เฝ้าระวังในการบริหารจัดการความปลอดภัย (Modernize Security Operation Center) เพื่อให้สามารถตรวจสอบ (Threat Investigation) และสามารถค้นหาภัยคุกคามไซเบอร์ (Threat Hunting) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามหลักการณ์ “How”

  
   

   

  

   

  


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก
TDGA - สถาบัน TDGA by DGA ร่วมกับ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Networks) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Modernized Security Operation ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ