DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมกับแพทยสภา และ บริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity Essentials ภายใต้โครงการ Tech for Gov GenII เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ท. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศรและเลขาธิการแพทยสภา คุณศุภวรรณ ธาราโภคากุล
ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA และ 
คุณพริ้มแพรวพรรณ หวังศิริ Acting Regional Manager บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

สำหรับการอบรมทั้ง 3 วัน มีวิทยากรในการอบรม ได้แก่ รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย และ ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกโจมตี สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อพบกับภัยคุกคามได้


   

    
 
    

    

    


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก
TDGA - เดินหน้าพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตร Cybersecurity Essentials โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมกับกับแพทยสภา และบริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)