DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมกับบริษัท Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. จัดอบรมหลักสูตร Cybersecurity and Privacy Protection Program for CII Agencies ภายใต้โครงการ Tech for Gov GenII ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 33 คน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ บริษัท Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. ชั้น 39 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

โดยมี คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว (CSPO) เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทำความเข้าใจพื้นฐานของความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกและแนวโน้มความเป็นส่วนตัว ตลอดจนมีความรู้ในการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในภาครัฐ

   

    

    

    

    


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก
TDGA - สถาบัน TDGA by DGA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity and Privacy Protection Program for CII Agencies