DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

   สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แผนพัฒนารับบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570" ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

    


  โดยมี นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  บรรยายเรื่อง "แผนพัฒนารับบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570” และ นายอาทิตย์ ตั้งจิตต์ศีล นักเทคโนโลยีดิจิทัล 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บรรยายในหัวข้อ การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 155 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม


       


      

   
       


    ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก
   

   
TDGA - สถาบัน TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570 ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม