DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID


 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเดอะ บัฟฟาโล อัมพาวา  จ.สมุทรสงคราม

    
 
    

   โดยได้รับเกียรติจาก  คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวตอนรับผู้เข้าอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย โดยกิจกรรมนี้แบ่งเป็น 1. การเข้าใจปัญหาและธรรมชาติของมนุษย์ 2.การวิเคราะห์สไตล์การทำงานเพื่อการทำงานแบบเครือข่าย โดยการทำแบบทดสอบเพื่อค้นหาว่าพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างไร เพื่อที่จะนำผลดังกล่าวไปปรับใช้กับการบริหารและการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 3. การสื่อสารแบบผู้นำสู่การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

   
สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA
   
TDGA - สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3