DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) by DGA จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Government Digital Transformation by Design Thinking) ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรมสรรพสามิต จำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ
นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวเปิดโครงการพร้อมเล่าถึงวัตถุประสงค์ให้ฟังว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ พร้อมนำไปปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม สถาบัน TDGA มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกรมสรรพสามิตนำไอเดียและองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

 
 
   

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Framework)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจกับกระบวนการคิดเชิงการออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอน มาปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop Design Thinking Framework) ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - สถาบัน TDGA by DGA จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต