DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID


นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่าหลักสูตรนี้จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้สำนักงานของ DGA มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นดิจิทัล  

โดยการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึง 7 มีนาคม 2567 โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 31 ท่าน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอบรมที่หลากหลายด้าน รวมทั้งการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงานที่บริษัทกูเกิ้ล (ประเทศไทย) และการศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการจัดการรัฐบาลดิจิทัล

 

ในการนี้ผู้แทนผู้บริหารที่เข้าอบรมได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจ 4 โครงการที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรของรัฐบาลดิจิทัล ได้แก่
  1. โครงการระบบเชื่อมโยงและส่งเสริมข้อมูลภาคประกันภัย (Best Insurance): มุ่งสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมภาคประกันภัยในประเทศ
  2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเทศกาลมาหาคุณ (Thailand Festival for U = TF4U): สร้างแพลตฟอร์มที่สนับสนุนกิจกรรมเทศกาลและส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศ
  3. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับผู้สูงวัย "60+ สบายใจ...สบายอยู่" (60+ Easy Lives…Happy Hearts): สนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย
  4. 4. โครงการระบบการติดตามการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาล (Government Policy Tracking System = GPTS): มุ่งสร้างระบบที่สามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีได้มอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมและขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพื่อการเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัล รวมถึงผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน เพิ่มความโปร่งใส่และประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เปลี่ยนจากรัฐอุปสรรค เป็นรัฐสนับสนุน เพิ่มศักยภาพทั้งของประชาชนและผู้ประกอบการให้เป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน เช่น หน่วยงานภาครัฐ มีการให้บริการแบบ One Stop Service การขออนุญาต อนุมัติต่างๆ ง่ายสะดวกอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว เป็นต้น

อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมโครงการที่ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอในวันนี้ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่มีประโยชน์และท้าทาย ในการนำเทคโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนต่อไป


สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 (e-Government Executive Program: e-GEP#13) หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลดิจิทัล เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การบริหารจัดการราชการ