DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5" หรือ Digital Transformation Program #5 โดยได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษใน หัวข้อ “แนวคิดใหม่สู่การก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สพร. กล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตร พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพนายวราวุธกล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนโยบายของ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล สพร. ที่ต้องการพลิกโฉมการบริหารงานภาครัฐให้ทันสมัย รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลยุคใหม่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในด้านของนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนงานสู่บริการดิจิทัล


ด้านนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สพร. กล่าวว่า หลักสูตรนี้จัดโดยต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามบริบทการเปลี่ยนแปลง รวมถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ เข้าใจเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนี้ รวมถึงสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานภายในหน่วยงาน และงานบริการให้ง่าย สะดวกขึ้นสำหรับทั้งผู้ให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการ อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้เข้ารับการอบรม 23 คน ระหว่าง 15 มี.ค. - 5 ก.ค. 2567 ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมจำนวน 27 ครั้ง และกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศจำนวน 2 ครั้งสำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - สถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตร Digital Transformation Program รุ่นที่ 5 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล